زخم عمیق تیشه فرهاد.

امشب که سکوت من پر از فریاد است

بی رحمی تیشه قسمت فرهاد است

من ساکت و بیستون خموش و فرهاد

با زخم عمیق تیشه اش ، دلشاد است

/ 1 نظر / 15 بازدید
khorosh

عقب نشيني دولت از قطع سوبسيدهاي سوخت به دليل ترس از افزايش اعتراضات مردمي بخشي از اردوي محافظه کاران حاکم بر ايران به‌طور مکرر نسبت به طرح قطع سوبسيدها ابراز نگراني کردهاند و مي گويند که اين کار، تورم را، در زماني که اقتصاد کشور تا همين جا هم، بواسطه تورم بالا و بيکاري، تلوتلو ميخورد، تشديد خواهد کرد.