گفتمان پدر باپسر ویک دنیا پند ونصیحت درآن.

روزی پدری  درمقابل پسرش قرار گرفت ودست بر شانه فرزندش نهاد . وسوالی کرد وگفت پسرم شما قوی تری یامن ؟پسر با قدرت گفت پدر من قوی ترم! پدرتعجبی کرد دوباره سوال راتکرار کرد وگفت پسرم تو قوی تری یا من؟دوباره پسر همان جواب اول وداد گفت من قوی ترم.پدر از جواب پسر ناراحت شد وچند قدمی از پسرش دور شده بود.دوباره سوالش را تکرار کرد وگفت پسرم تو قوی تری یا من؟پسر درکمال تعجب این دفعه گفت شما پدر.پدرپرسید دلیل چیست که این دفعه گفتی من قوی ترم.پسر پاسخ داد پدرجان وقتی دستانت روی شانه هایم بود احساس می کردم دنیا پشت من است وخود را قوی احساس می کردم اما وقتی شما از من فاصله گرفتی حس کردم  تنها شده ام وضعیف  منم .نه شما وشماهمه قدرت من بودی!؟بیائید از گفتمان پدر وپسر پند گیریم وقدر پدران خود رابدانیم.

/ 1 نظر / 19 بازدید
مهسا

چه با معنی[خنده][رویا]