درخواست بررسی خسارت وارده به کشاورزان وباغداران منطقه مشگین شهر-اردبیل

نظر به بارش تگرگ دوسه روزپیش درمشگین شرقی وخسارت وارده به باغداران وکشاورزان منطقه ازنماینده مردم این شهر تقاضامی شود.ضمن بازدید ودلجوئی از خسارت دیدگان کشاورز وباغداربه لحاظ ارتباط موضوع ولزوم پیگیری از مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص پرداخت وجبران خسارت ناشی ازتگرگ که عموما درمردم نوعی یاس وسردگمی بوجود آورده است.استمداد کمک ورسیدگی شود.چرا مردم منطقه ازطریق محصولات کشاورزی وباغداری امرار معاش می نمایند.ودرامد دیگری ندارند.امید است بادرایت وجدیت نماینده شهر این موضوع بدرستی پیگیری وبه مردم نیز نتیجه ان گزارش واطلاع رسانی شود.ضمنا اقای اسدی نماینده این شهر درخصوص مشکلات اب شرب اهالی روستای اونار صرفا به تشکیل وتمهید مقدمات یک جلسه با شورای روستا اکتفا نموده وهنوز هیچ اقدامی درمورد آب شرب بعمل نیامده است .دوره نمایندگی ایشان رو به اتمام است و هنوز این روستا از دوران نمایندگی ایشان بهره مند نشده است .اهالی امیدوارند یکبار دیگر مشکلات جدی این روستا بخصوص اب شرب که مایه حیاتی است.واز چشمه های بیشمار کوه همیشه استوار سبلان تامین شدنی است.باجدیت نه باشعارووعده وعیداز طرف نماینده شهردنبال واقدام عملی معمول گردد.انشا الله.

/ 0 نظر / 11 بازدید